Skip to main content
Foto: Paul Green

KUD - Kultur och utbildning på distans

Riksteatern Halland började för ett par år sedan att arbeta med kultur och utbildning på distans som en utveckling kring arrangörskap och tillgänglighet, att få ut kultur och utbildning på distans till fler scener och platser. Vi förankra Kultur och Utbildning på Distans, KUD hos chefer och politiker på Regionens avdelningar Kultur i Halland och Tillväxtenheten . Vi fick i två omgångar sammanlagt 200 000 kr för att påbörja förankringen till ett EU projekt. Projektet har idag stöd av jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Parter: Hela Sverige ska Leva, Hallands Bygdegårdsdistrikt, bygdegårdar/lokalhållare Kommuner, tjänstepersoner, politiker, Region Halland, tjänstepersoner, politiker, Teater Halland, Spira/Smålands Musik och Teater Andra Länsteatrar, Riksteaterföreningar, Riksteatern, Folkets Hus och Parker och högskolor.

Projektet Kultur och Utbildning på Distans KUD

 • Beviljade medel från Lokal Ledd Utveckling Halland/Jordbruksverket.
 • Beviljade medel 1,5 miljoner varav 500 000 kr går till teknik, digitalt turnékit, som efter projektets genomförande ska tillfalla. bygdegårdsdistriktet i Halland som då blir ägare av tekniken.
 • Ett regionalt samverkansprojekt mellan Bygdegårdsdistriktet och Riksteatern Halland.
 • Hallands Bygdegårdsdistrikt har diskuterat hur man ska nå ut till bygdegårdarna med ny teknik (digitalt) Styrelsen anser att det måste göra något för att modernisera bygdegårdsrörelsen, ökad tillgänglighet inom samhällstjänster, kultur och kanske utbildningar för ökad kunskap för samhällsnyttan, en levande landsbygd.
 • Projektägare/uppdragsgivare är Riksteatern Halland.
 • Projektet ska löpa mellan okt 18 – okt 20.

Projektet arbetar med:

Involvering i referensgrupper och nätverk

 • Samarbetsgrupper; Landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare, bredbandsutvecklare, destinationsbolag, servicepunkter på. landsbygden, nationella och nordiska nätverk.
 • Undersöka behoven och sammanställa.

Teknisk plattform

 • Upphandla ett turnékitt (biografteknik) som ska kunna turnera i Halland och ta emot överföring via fiber  Turnering av den tekniska utrustningen – socialt företag och/eller andra företag.
 • Teknisk utbildning för arrangörer/sociala företag samt ”bytekniker”
 • Aktivera samverkan mellan Hallands Bygdegårdar, kommunernas bredbandsatsning, fiberutveckling och Region Halland IP only.
 • Säkra förbindelsen mellan de avsändare och mottagare som vi beslutar att arbeta med. Vi når många platser med IP- Onlys Medianoder, vissa nås via nätägare NetAtOnce i Växjö och akademinätet Sunet och nordiska nätet NCDP.

Evenemang

 • Scenkonstföreställningar som visar 1: 1 överföring, med stående kamera, så att scenbilden syns hela tiden, ingen rörlig kamera. Om en föreställning arrangeras i ex Stockholm med fiberöverföringen blir detta utan fördröjning vilket innebär att upplevelsen blir i realtid. Publiken är också på scenbild på avsändarplats och mottagarplats man ser och hör varandra, detta ger stor delaktig som publik. Vi för stora föreställningar till små platser.
 • Riksteatern arbetar med upphovsrätten.
 • Folkets Hus och Parker samverkan kring tv produktioner som Metropolitan till bygdegårdar/andra lokaler på landet.
 • Visa på vardagsexempel – Kommunal musikskola då elever inte behöver resa till centralorten. Undervisning i bygdegård, byskola och/eller ta emot undervisning från annat håll i Sverige.

Utbildningssatsningar

 • Planera utbildningssatsningar i samverkan med kommunerna för småföretagare/kommunanställda på orten i bygdegårdar/lokaler.

Hållbarhet i projektet

 • Arbeta med olika parter inom kommunerna och Regionen för att gemensamt skapa infrastruktur.
 • I Falkenberg har en riksteaterförening bildats QUD som i första hand ska möjliggöra och arrangera kultur och utbildning på distans
 • Föreställning, föreläsning, utbildning på plats – miljövänligt, kostnads och tids effektivt.
 • Teknisk utrustning för överföring kommer att tillfalla bygdegårdsdistriktet.
 • Att turnera den tekniska utrustningen – socialt företag och/eller andra företag.
 • Utbildning för socialt företag och arrangörer kring digital scenkonst – Riksteatern enligt kongressbeslut.
 • Ansöka om ökade investeringsmedel för fast teknik för bygdegårdar och kulturskolor.
 • Riksteatern har i sitt uppdrag att utveckla och tillgängliggöra scenkonst.
 • Kulturrådet uppdrag till Riksteatern, Dramaten, Operan, scenkonst och digitalisering.

Logotyp Leader

Logotyp EU med texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

 

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår