Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Kulturcrew - en satsning på ungt arrangörskap

Vad är kulturcrew?

Ett kulturcrew är 5-15 ungdomar i ålder 10-25 år, som är delaktiga eller ansvariga för olika kulturarrangemang inom olika konstarter. Det kan vara på skolan, fritids, kulturskola, bibliotek, filmstudio, galleri, arrangörsförening eller i någon annat sammanhang.

Ungdomarna får utbildning och kunskap inom:
• Värdskap: publikvärd, artistvärd, presentera arrangemanget och förbereda lokalen.
• Marknadsföring: uppmärksamma och synliggöra arrangemanget genom media, affischer och andra kanaler.
• Teknik: vara stöd i hantering av scenteknik såsom ljud och ljus.
• Planering: förbereda och planera arrangemang såsom urval, boka arrangemanget och ha kontakt med kulturutövaren.
• Delaktighet: på ett demokratiskt sätt vara med i processen att välja vilken föreställning som ska köpas in till skolan eller kommunen.

De erfarenheter som ungdomarna får leder ofta till att de växer som individer genom det ansvar och de utvecklingsmöjligheter som de får. De får också en stärkt tillgång till regionens kulturutbud samt nya nätverk och kontakter.


Bakgrund till kulturcrew

Initiativet till kulturcrew kommer ursprungligen från Norge. Kulturcrew finns idag i femton regioner i varierande grad. De som står som lokalt ansvariga för kulturcrew är skolor, fritidsgårdar, kulturskolor, festivaler (inom litteratur, musik, m m), ideella aktörer och andra. Samordning och organisering av utbildningar för kulturcrew och deras handledare sker på den regionala nivån.
Gå gärna in på kulturcrews hemsida och läs mer: www.kulturcrew.se


Varför kulturcrew?

Ett kulturcrew kan vara till stor nytta inte bara för de som ingår i crewet utan också för kommunen eller den verksamhet som crewet finns inom.

Några exempel:

• utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta
• bidra till att öka barns och ungas inflytande
• skapa ett nätverk med fokus på kultur och unga inom kommunen
• bidra till att stärka och synliggöra kulturens roll för barn och unga
• skapa en ung referensgrupp för kultursamordnaren i kommunen och därmed en bas för ung delaktighet
• främja kommunal och regional samverkan kring kultur för barn och unga
• skapa en tillgång för ideella arrangörer att kunna använda sig av vid olika typer av arrangemang

Vill du vara med och bygga upp ett kulturcrew HOS DIG?

Riksteatern Östergötland har med stöd från Region Östergötland möjlighet att som ett pilotprojekt börja bygga upp kulturcrew-verksamhet i regionen.

Anja Innasdotter är projektledare och hon ska tlllsammans med kommuner, föreningar och övriga börja bygga upp en verksamhet med kulturcrew.

Kontaktuppgifter:
Anja Innasdotter, projektledare
Epost anja.innasdotter@riksteatern.se
Tel 076-809 90 07