Riksteatern Barn & Unga och KulturCrew

KulturCrew stärker demokrati och inspirerar framtidens kulturarrangörer

Projektet KulturCrew utbildar barn och unga i arrangörskap i skolor, kulturskolor och på fritidsgårdar. Varje KulturCrew får sedan ordna kulturarrangemang, exempelvis på sin skola, i sin kommun och i större regionala arrangemang.

Genom KulturCrew skapas möjligheter för barn och unga att engagera sig i kultur. Samtidigt får ungdomar en inblick i, och en ökad kunskap om, många av de olika yrkesgrupper som verkar i kulturvärlden.

Bakgrund
KulturCrew är en beprövad modell som ursprungligen kommer från Norge. Den har vuxit sig särskilt stark i Danmark där den sedan starten 2010 har etablerats på ca 100 danska skolor. Genom ett samarbete mellan sex kommuner, Riksteatern Skåne och UNGA Musik i Syd startades KulturCrew i Sverige 2016. Projektet har fått positiv respons och sprider sig nu över hela landet.

Barn och ungdomar får genom KulturCrew kunskap och utbildning i:

• Planering
Deltagarna lär sig vad som krävs i form av förberedelser och planering för att ett arrangemang ska fungera.

• Värdskap
Här läggs tyngdpunkten på att öka kunskapen om vad en publikvärd/artistvärd gör samt vikten av att presentera arrangemanget på bästa sätt.

• Marknadsföring
Handlar om att uppmärksamma och synliggöra arrangemanget i förväg genom media, affischer och andra kanaler.

• Scenteknik
Innebär att vara stöd i hantering av ljud, ljus och annan teknik.

KulturCrew vilar på en tydlig värdegrund som genomsyras av följande ledord:

• Delaktighet och inflytande
Deltagande barn och ungdomar förväntas få möjlighet att vara delaktiga i hur arbetet för just deras KulturCrew formas. En grundförutsättning för detta är att samtliga KulturCrews får genomföra riktiga kulturarrangemang, både i form av att ta emot professionella kulturutövare, och att skapa sina helt egna arrangemang utifrån sina idéer. Ett utökat inflytande genomförs även på många håll genom att KulturCrew aktivt deltar i urvalsprocessen kring vilken konst och kultur som ska köpas in till skolan och kommunen.

• Samarbete
Samarbete ska prägla alla delar av KulturCrew, från det interna samarbetet inom varje crew i dialog med sin handledare, till de olika organisationer som driver varje projekt regionalt. Det är inte ovanligt att ett sånt samarbete involverar såväl region, kommuner, länsmusikorganisationer, länsteaterar samt regionala och lokala riksteaterföreningar.

KulturCrew är bra för att:
• Det ger ungdomar större inflytande över det lokala kulturutbudet.
• Det stärker elevinflytandet på orten
• Det skapar nätverk för unga personer med kulturintresse
• Det stärker och synliggör kulturens roll i skolan och ger samtidigt ungdomar en ökad kunskap om den variationsrikedom av yrken som finns inom kulturvärlden
• Det skapar en betydelsefull referensgrupp för kommunens kultursamordnare vilket ger en bas för ung delaktighet
• Det främjar regional och kommunal samverkan kring kultur för barn och unga.
• Det skapar möjligheter för möten mellan skolan, det offentliga samhället, civilsamhället och den professionella kulturbranchen.
• Det innebär nya, inspirerande sätt för skolan att arbeta med den nya läroplanen (lgr11).

Så här kopplar KulturCrew an till läroplanen:
Några exempel ur svenska läroplanen (lgr11) som krokar tag i KulturCrew. Samtliga citat är hämtade ur skolans övergripande mål och demokratiska uppdrag:

• Det räcker inte bara med att skolan förmedlar kunskap om grundläggande demokratiska värderingar utan undervisningen ska bedrivas genom demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.

• För att vara en lärande miljö ska skolan utveckla kontakter med kultur-, arbets- och föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan.

• Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande.

Riksteatern Barn & Unga och KulturCrew
Riksteatern är på många håll involverade och driver KulturCrew, främst genom våra regionala föreningar och konsulenter, men även genom engagerade lokala föreningar. Riksteatern Barn & Unga har även beslutat att främja projektet genom att stötta de föreningar som engagerar sig i KulturCrew, eller skulle vilja vara med att starta upp ett KulturCrew på sin ort.

Vill du veta mer om hur du och din förening kan bli delaktiga i KulturCrew? Kontakta barnochunga@riksteatern.se