Bli en Riksteaterförening

Är ni en ideellt arbetande arrangörsförening med medlemmar, som vill påverka Riksteaterns verksamhet och ta del av alla medlemsförmåner, kan ni välja att bli en Riksteaterförening. Det är alla Riksteaterföreningar tillsammans som är folkrörelsen Riksteatern och tillsammans äger den turnerande nationalscenen Riksteatern.

För att kunna bli en Riksteaterförening behöver ni införliva och ställa er bakom ändamålsparagrafen och demokratiparagrafen i Riksteaterns stadgar.

Ändamålsparagrafen 
”Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar och producerar scenkonst och som äger en teater; en turnerande nationalscen för alla.

Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.

Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder.

Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.”

Demokratiparagrafen 
”Riksteaterföreningarnas engagemang för helheten och den gemensamma identiteten utövas via Riksteaterns kongress och de beslut som fattas där. Kongressens beslut är bindande för hela Riksteatern. Mellan kongresserna är den nationella styrelsen organisationens högsta beslutande organ.

Riksteaterförening har rätt att sända ombud med full rösträtt till Riksteaterns kongress på sätt som anges i Riksteaterns nationella stadgar.

Riksteatern utgår från medlemmarna i den lokala föreningen. Därför är en riksteaterförening skyldig att vara öppen för enskilda medlemmar, organisationer, andra föreningar, institutioner med flera. Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för varje medlem. Medlemmarnas inflytande över föreningen kommer ytterst till uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst. Avgiften för de enskilda medlemmarna fastställs av Riksteaterns kongress.”

Påverka Riksteatern
Som Riksteaterförening med minst fem medlemmar har ni rätt att skicka ombud till Riksteaterns kongress med alla möjligheter att påverka Riksteaterns verksamhet. De beslut som kongressen fattar är bindande för er. Varje år kan ni dela med er av er verksamhetsplan och påverka vad som prioriteras på nationell och regional nivå.

Era medlemmar
Er förenings medlemmar blir medlemmar i Riksteatern och administreras i Riksteaterns gemensamma medlemsregister. Föreningens medlemmar betalar en medlemsavgift som beslutas av kongressen.

På senaste kongressen beslutades att avgifterna fr.o.m 2016-01-01 är:

Medlemmen betalar / varav er förening får / Administrationsavgift
Ordinarie - 150 kr/år / 90 kr / 33 kr (+ 27 kr i kongressavgift)
Familjemedlem - 80 kr/år / 40 kr / 33 kr (+7 kr i kongressavgift)
Ungdom (t o m 25 år) - 50 kr/år / 43 kr / 7 kr (dvs. kongressavgiften)

De ovanstående avgifterna gäller era enskilda medlemmar. Om ni har företag eller organisationer som medlemmar så finns de med i samma register men ni bestämmer själva vid ert årsmöte storleken på deras årsavgift. Företag och organisationer som är medlemmar får inte Riksteaterns medlemskort ”Scenpass Sverige” utan ett medlemsbevis/diplom. Er förening betalar ingen ytterligare medlemsavgift till Riksteatern.

Riksteatern fakturerar alla era medlemmar och skickar ut Riksteaterns medlemskort ”Scenpass Sverige” som bland annat ger dem tillgång till rabatter på föreställningar i hela landet. Ni bestämmer själva vad som står i det välkomst- och förnyelsebrev som skickas ut i samband med faktureringen.

Riksteaterns medlemsservice kan hjälpa er med att skriva ut etiketter för postala utskick samt vidarebefordra erbjudanden via mail till era medlemmar.

Medlemsförmåner för er Riksteaterförening

 • möjlighet att påverka Riksteaterns verksamhet genom bland annat era verksamhetsplaner, delta i referensgrupper samt på kongressen vart fjärde år
 • tillgång till Riksteaterns mötesplatser och nätverk
 • tillgång till kompetensutveckling inom arrangörskap, scenkonst och föreningsverksamhet
 • rabatt på de flesta Riksteaterproduktioner
 • egen hemsida som ni i föreningen själva styr över och support av den
 • egna interna föreningssidor på webben med möjlighet att hantera arrangemang, medlemmar etc
 • medlemshantering med register, fakturering, etiketter etc
 • ta del av rabatter via Riksteaterns nationella avtal på t ex hotell och biljettförsäljning via webben
 • medlemsvärvarmaterial
 • visst marknadsföringsmaterial
 • försäkring när ni arbetar på, och är på väg till och från, ett riksteaterarrangemang

Som Riksteaterförening ska föreningen ha begreppet ”Riksteater” i sitt namn och använda den gemensamma logotypen.

Medlem i en regional Riksteaterförening
Er förening ska även vara medlem i den regionala Riksteaterföreningen som är ett samverkansorgan för Riksteaterföreningar och anslutna organisationer i ert län. Det innebär bland annat att ni har stora påverkansmöjligheter även på den regionala riksteaterverksamheten. Dessutom får ni tillgång till gemensamma regionala mötesplatser, kompetensutveckling och annat. Medlemsavgiften fastställs på det regionala årsmötet.

Så här gör ni
Ansökan om att bli en Riksteaterförening görs till Riksteaterns nationella styrelse via blanketten nedan, som ni sedan skickar in via post. På blanketten hittar ni information om vilka uppgifter ni behöver lämna in tillsammans med er ansökan samt till vilken adress ni skickar den.

Ansökan om att bli en Riksteaterförening (pdf)

FRÅGOR?
Om ni har frågor kontakta Riksteatern support:
support@riksteatern.se