Foto: Senay Berhe

Kontakta oss

Här kommer information om och inför årsmötet 2020

Medlemmarna i Halmstads Riksteaterförening kallas till årsmöte söndagen den 8 mars 2020 klockan 14.00 på Dramalogen, Larsfridsvägen 9 i Halmstad.

Årsmöteshandlingarna hålls tillgängliga på föreningens hemsida en vecka före årsmötet.

Motion till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen avser att bjuda på fika vid mötet. För att inköp ska kunna planeras ser vi gärna att du i förväg, senast söndagen den 1 mars, anmäler om du tänker närvara. Anmälan görs på e-post till merinfo@halmstadsteaterforening.se​ eller på telefon/sms till 0768-362626.

Varmt välkomna! Styrelsen

______________________________________________________________

Dagordning vid årsmöte i Halmstads Riksteaterförening den 8 mars 2020 på Dramalogen i Halmstad.

 1. Mötet öppnas

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

 4. Godkännande av dagordningen

 5. Årsmötets stadgeenliga utlysande

 6. Fastställande av röstlängd

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse

 8. Styrelsens ekonomiska redovisning

 9. Revisionsberättelse

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.Fastställande av medlemsavgift för andra än enskilda medlemmar 12.Verksamhetsplan för 2020
13.Val av ordförande i föreningen
14.Val av kassör i föreningen
15.Val övriga styrelseledamöter
16.Val av två revisorer med två ersättare
17.Val av valberedning
18.Anpassning av föreningens stadgar till Riksteaterns beslut vid kongressen 
2019
19.Förslag från medlemmarna 20.Mötet avslutas

______________________________________________________________

Verksamhetsplan 2020 Halmstads Riksteaterförening

Styrelsen för Halmstads Riksteaterförening har antagit följande plan för verksamhetsåret 2020:

 1. Föreningen ska erbjuda halmstadborna scenkonst av hög kvalitet. Både traditionell scenkonst, lunchteater och livesänd opera.

 2. Under året ska en särskild aktivitet för medlemmarna genomföras.

 3. Styrelsen ska under året aktivt arbeta för att öka antalet medlemmar i alla

  ålderskategorier.

 4. Under året ska ett arbete genomföras för att, på olika sätt, öka publiken vid de

  föreställningar föreningen arrangerar.

 5. Styrelsen ska prova, och om möjligt utvärdera, olika former av marknadsföring

  för att öka synligheten för såväl olika arrangemang som för föreningen i sig.

 6. Samarbetet med Halmstads Teater, Kulturhuset Najaden och Teater Halland

  ska utvecklas.

 7. Förslaget till samverkansavtal med Riksteatern Halland ska få en slutlig

  utformning.

 8. Föreningen ska fortsatt arbeta för att arrangera scenkonst utanför

  centralorten.

 9. Föreningen ska verka för att öka intresset för scenkonst hos unga, unga

  vuxna och yrkesverksamma vuxna.

10.Föreningen ska sträva efter ett ökat utbyte med andra föreningar i

civilsamhället och ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns där. För styrelsen i Halmstads Riksteaterförening

Björn Ericson Ordförande

 

Halmstads riksteaterförenings styrelse 2019:

Björn Ericson - ordförande

Ulrika Andersson - vice ordförande

Rose-Marie Edlund - kassör

Georgia Kronkvist - ledamot

Elisabeth Wetoft-Persson - ledamot

Veronica Brock - ledamot

Eva Nilsson - ledamot

Frida Berglund - ledamot

Malcolm From - ledamot

Sven Palmkvist -ledamot

Postadress

Halmstads Riksteaterförening
Kungsgatan 1
30245 HALMSTAD

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår