Till innehåll
Foto: Josefine Bäckström
Foto: Josefine Bäckström
Barn och unga

Att arrangera för barn och unga – med Riksteatern

Ska du arrangera någon av Riksteaterns produktioner för barn och unga? Här nedan hittar du svaret på några av de vanligaste frågorna vi brukar få.

Frågor och svar

I Riksteaterns gage ingår så gott som allt. Det innebär – förutom själva föreställningen – resor, traktamente och logi för samtlig turnerande personal. Exempel på sådant du som arrangör själv behöver ordna med och som kan innebära en merkostnad är lokal samt bygg- och bärhjälp.

Varje produktion har fasta föreställningstider som generellt inte går att ändra. Det som styr föreställningstiderna är framför allt tiden som tekniker och skådespelare behöver för förberedelser innan och mellan föreställningar samt de avtalade arbetstider som all turnerande personal har inom ramen för vårt kollektivavtal.

Efter sista beställningsdatum sätter vår turnékoordinator igång med att pussla ihop turnén, där målet alltid är att så många som möjligt ska få sina önskemål tillgodosedda. Samtidigt har vi en ambition att lägga en hållbar turné utifrån både arbetsmiljö och klimatperspektiv. Exakt hur lång tid schemaläggandet tar varierar beroende på hur beställningsläget ser ut. Men vi arbetar alltid för att du som arrangör ska få ett besked så snart det bara är möjligt.

Ja. Sen januari 2022 har Kulturrådet ändrat riktlinjerna för skapande skola vilket gör det möjligt att boka professionella scenkonstföreställningar för Skapande skola-medel.

Tidigare var instruktionen att skapande skola-medel skulle användas till kulturverksamhet som fokuserade på elevers eget skapande vilket innebar att medlen som regel inte gällde för professionella scenkonstföreställningar.

Till samtliga produktioner tar Riksteatern fram lärarhandledningar med fördjupad information om föreställningen, samt förslag på olika sätt att arbeta vidare utifrån föreställningen i klassrummet. I lärarhandledningen finns också uppräknat vilka olika delar av kursplanernas centrala innehåll som kan ingå i ett arbete kring föreställningen. Vår skrift Att öppna nya världar finns också tillgänglig som ett stöd till lärare i både före, under och efter föreställningen.

Utöver detta finns också möjlighet att beställa en fortbildningsdag där kommunens lärare får ta del av en föreställning samtidigt som de får inspirerande föreläsningar och utbildning i Riksteaterns analysmetod En väv av tecken.

Det mått som uppges i den tekniska informationen är ett minimimått. Det innebär att det oftast inte går att tumma på dessa mått då scenbygget är en fast konstruktion som kräver ett visst utrymme för att kunna byggas upp. Vissa undantag kan finnas då vi har andra typer av scenografiska lösningar där det kan vara möjligt med mindre justeringar.

Så här kan det kan se ut när vi bygger upp vår scen på plats.

Våra turnerande team har oftast väldigt intensiva turnéperioder med många föreställningar över hela Sverige på bara en säsong. För att detta ska vara arbetsmiljömässigt hållbart har vi ett lokalt kollektivavtal som bland annat innebär att våra skådespelare inte får ta sig an arbetsuppgifter som att bära och bygga scenografi. Att ha ytterligare personal med på turné enkom för att bygga och bära är inte ekonomiskt hållbart varför detta är något som du som arrangör behöver ansvara för.

Vårt tips för dig som är arrangör är att ta kontakt med din lokala Riksteaterförening om möjlighet att ta hjälp av dem för bygg- och bärhjälp. Andra möjligheter är att bjuda in till samarbete med klassföräldrar eller en lokal idrottsförening. Eller varför inte ta med några av kollegorna på kommunen?

Kontakt

För info om Riksteaterns fortbildningsdagar och pedagogiskt material

Beatrice Sehlin-Letfors
Koordinator Riksteatern Barn & Unga
Tel: 070-637 59 73
beatrice.sehlin@riksteatern.se

För förfrågningar och bokning av Riksteaterns turnéproduktioner

Lisa Croall
Säljansvarig Riksteatern Barn & Unga
Tel: 070-388 27 70
lisa.croall@riksteatern.se