Till innehåll
Foto: Markus Gårder
Foto: Markus Gårder

CirkusExpo 2024

CirkusExpo är både mässa, utbudsdag och mötesplats för cirkuskompanier och arrangörer.

På svenska – se nedan

CirkusExpo – expo, showcase and meeting place for circus companies, organizers

CirkusExpo warmly welcomes you to Riksteatern in Hallunda on February 16-17, 2024. Mark the date in your calendar already now.

CirkusExpo is a collaboration between Riksteatern, The Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee international program, The Danish Arts Foundation, Circus and Dance Info Finland, and Manegen.

The program offers presentations of current and upcoming circus productions and important seminars with circus-related themes. CirkusExpo showcases productions suitable for both smaller and larger stages, as well as those designed for both domestic and international touring.

New for 2024, and in collaboration with the CirkusMania festival, we are offering a joint package including performances, seminars, networking, and pitching sessions.

Application

Application for artists’ pitch session open 19 Sep.– 15 Oct.

Registration

Registration opens in December 2023.
Please note that this registration is aimed at local organizers, representatives of venues, festivals and other performing arts events, agents, cultural funders, and organizations supporting the performing arts, journalists and cultural writers.

Cooperation

CirkusExpo is organized in collaboration between Riksteatern, The Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Commitee International Program, The Danish Arts Foundation, Circus and Dance Info Finland, Manegen

Riksteatern is a people's movement and Sweden's largest producing and touring theatre company with almost 40,000 members and roughly 220 local theatre associations that organizes performing arts across Sweden. Since 2021, Riksteatern has an extended mission from The Ministry of Culture to develop the contemporary circus in Sweden.

The Swedish Arts Council is a government agency responsible for promoting and supporting various forms of cultural activities and artistic expression. It provides funding, grants, and resources to artists, cultural organizations, and projects that contribute to the enrichment and development of Sweden's cultural landscape. The Swedish Arts Council plays a vital role in fostering creativity, diversity, and access to the arts throughout the country.

The Swedish Arts Grants Committee is the government agency responsible for implementing the national artist policies. Professional artists are the very foundation of a living arts scene. Therefore, the Swedish Arts Grants Committee has been mandated by the government since 1976 to promote artists in their artistic practice and development. Our assignment covers to practising artists throughout Sweden in all artistic disciplines.

The Danish Arts Foundation is Denmark’s largest arts foundation. We work to spread the arts to a wide audience all over Denmark, to promote Danish art internationally, and to pave the way for talented artists. We support creative thinking and innovative ideas by funding more than 6,000 artists and art projects every year. Through more than 60 different funding programmes, we fund the production and promotion of both visual arts, film, literature, music, performing arts, architecture, crafts, and design – and all that transcends the borders of these art forms.

Circus & Dance Info Finland is an expert organization working for Finnish circus and dance. Among other things we coordinate the promotion of these art forms abroad by opening new possibilities and connections for Finnish artists and companies, building networks and engaging in and initiating diverse collaboration projects. Organization receives yearly funding from the Ministry of Education and Culture.

Manegen is the national organization of interest for circus, variety show and street performan. Manegen's members are artists, producers, creators, students, big and small Swedish companies. 

CirkusExpo – mässa, utbudsdag och mötesplats för cirkuskompanier och arrangörer

CirkusExpo hälsar varmt välkommen till Riksteatern i Hallunda den 16–17 februari 2024. Boka in datumet i kalendern redan nu.

CirkusExpo är ett samarbete mellan Riksteatern, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Danish Art Foundation, Circus and Dance Info Finland och Manegen.

Programmet bjuder på presentationer av färdiga och kommande cirkusproduktioner och angelägna seminarier med cirkusaktuella teman. På CirkusExpo presenteras produktioner för såväl mindre som större scener liksom för svenskt som internationellt turnerande.

Nytt för 2024, och i samarbete med festivalen CirkusMania, är att vi erbjuder ett gemensamt paket med föreställningar, seminarier, mingel och pitchar.

Ansökan

Ansökan för artister/kompanier till pitch-session är öppen 19 Sep – 15 Okt.

Registrering

Registreringen öppnar i december 2023.
Observera att denna registrering riktar sig till lokala arrangörer, representanter för arenor, festivaler och andra scenkonstevenemang, agenter, kulturfinansiärer och organisationer som stöder scenkonst, journalister och kulturskribenter.

Samarbete

CirkusExpo är ett samarbete mellan Riksteatern, Kulturrådet, konstnärsnämnden, The Danish Art Foundation, Circus and Dance Info Finland, Manegen.

Riksteatern är en levande folkrörelse och Sveriges största producerande och turnerande teater med närmare 40 000 medlemmar och drygt 220 lokala teaterföreningar som arrangerar scenkonst över hela landet. Riksteatern har sedan 2021 ett utökat uppdrag från Kulturdepartementet att utveckla den samtida cirkusen i Sverige.
Läs mer om samtida cirkus på Riksteatern

Konstnärsnämnden är den statliga myndighet som ansvarar för genomförandet av den nationella konstnärspolitiken. Professionella konstnärer är själva grunden för en levande konstscen. Därför har Konstnärsnämnden sedan 1976 regeringens uppdrag att främja konstnärernas konstnärliga verksamhet och utveckling. Uppdraget omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela Sverige inom alla konstnärliga discipliner.

Statens Kunstfond är Danmarks största konststiftelse som arbetar för att sprida konst till en bred publik i hela Danmark, för att främja dansk konst internationellt och för att bana väg för begåvade konstnärer. Statens Kunsfond stödjer kreativt tänkande och innovativa idéer genom att finansiera mer än 6 000 konstnärer och konstprojekt varje år. Genom mer än 60 olika stödprogram finansierar de produktion och marknadsföring av både bildkonst, film, litteratur, musik, scenkonst, arkitektur, hantverk och design - och allt som överskrider gränserna för dessa konstformer.

Circus & Dance Info Finland är en expertorganisation som arbetar för finsk cirkus och dans. Circus & Dance Info Finland koordinerar bland annat främjandet av dessa konstformer utomlands genom att öppna nya möjligheter och kontakter för finska artister och företag, bygga nätverk samt engagera sig i och initiera olika samarbetsprojekt. Organisationen får årlig finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet.

Manegen är den nationella intresseorganisationen för cirkus-, varieté- och gatuartister. Manegens medlemmar är artister, producenter, kreatörer, studenter, stora och små svenska företag.