Till innehåll

Genom ANSEL arbetar Riksteatern med att öka tillgänglighet i glesbygd

Projektet ANSEL* syftar till att öka tillgängligheten till kulturella uttryck och utbildning i glesbefolkade delar av norra Sverige, Norge och Finland. Projektet omfattar innovativa samarbeten mellan organisationer, kulturarbetare, konst, kreativa industrier och nätverksleverantörer som utvecklar nya möjligheter för digitaliserad kultur.

Digitaliseringen påverkar konstnärers verksamhetsvillkor, kulturkonsumenters beteenden och gränserna för den nationella kulturpolitiken. Utvecklingen av förbindelser med låg latens (minimal fördröjning av ljud och bild) har gjort det möjligt för människor att studera och erbjuda sina kunskaper oavsett geografisk plats.

Enligt en enkät som genomförts av det förberedande projektet Innovative Rooms finns det ett växande behov av nya former av samverkan inom kulturområdet samt mellan kulturhus och nätverksleverantörer. Digitalisering kan bidra till att sänka kostnaderna för musik- och scenkonstsamarbete på distans och öka tillgängligheten för kultur och kulturutbildning. Det kan exempelvis handla om att koppla samman musiker och musikskolor, göra teknologier tillgängliga för en minoritetsbefolkning, bedriva språkundervisning över stora områden liksom utveckla nya affärsmodeller inom den kreativa sektorn.

På grund av stora avstånd står invånare i vissa kommuner i Finland och Sverige faktiskt närmare en kulturell verksamhet i grannlandet. Avstånden mellan kultur-, utbildnings- och forskningsresurser kräver samarbete mellan närmaste grannar för att möta gemensamma utmaningar, detta eftersom ingen region har möjlighet att ansvara för dessa resurser ekonomiskt helt på egen hand.

Projektpartnerna kommer att förena sina olika musikutbildningsmöjligheter, teaterscener, forskningskunskap, faciliteter och scenkonstexpertis till en sammanhållen resurs för boende i de glesbefolkade norra delarna av Sverige, Norge och Finland. Projektet startade hösten 2023 och sträcker sig fram till oktober 2026.

Fakta ANSEL
ANSEL är ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern, Centria yrkeshögskola i Finland, Tromsö Universitet – Norges Arktiska Universitet, Lestijärvi samkommun, Sundsvalls kommun, Uleåborgs stad samt De samiske videregående skoler, Karasjoks kommun och Kautokeinos kommun.

ANSEL finansieras av Interreg Aurora (EU) samt kommunala och regionala fonder som specifikt riktar in sig på att stärka de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland genom social integration, digitalisering och grön omställning och är integrerat med Sápmi.

Läs ,er om ANSEL på Centria och Interregaurora.

*ANSEL (Access the North with the Speed of Light)

ANSEL_poster_800x450.jpg