Till innehåll
Foto: Aejlies
Foto: Aejlies
Regionalt dansresidens

Sökes: urfolkskonstnärer till globalt residens för koreografi och rörelse

För första gången utlyser Riksteatern i nära samarbete med det samiska kulturcentret Aejlies ett konstnärsresidens i Tärnaby, med fokus på koreografi och rörelse. Målet är att nå urfolkskonstnärer på flera håll i världen.

In English below

– Genom det här residenset vill vi fortsätta att utveckla Tärnaby till en knutpunkt, inte bara för de samiska kulturyttringarna, utan för alla urfolk. Ett sammanhang där olika kulturer kan speglas och korsbefruktas, säger Oskar Östergren Njajta, verksamhetschef på Aejlies.

– Residenset Jårrh! är ett viktigt led i att bygga ut den konstnärliga infrastrukturen och kunskapsdelningen, så att fler kulturellt viktiga platser och perspektiv får en förstärkt position i den konstnärliga utvecklingen, säger Tina Eriksson Fredriksson, verksamhetsutvecklare på Riksteaterns dansavdelning.

Residenset kan sökas från 1 december av konstnärer som identifierar sig som urfolk och som arbetar med koreografi med vidgade perspektiv. Sista dagen för ansökan har förlängts till den 16 februari* och besked ges i mitten av mars. Residenset sker sommarhalvåret 2024.

Aejlies och Riksteatern har under två år planerat och förberett residenset. I fjol anlitades fyra urfolkskonstnärer för att reflektera över vad ett residens av det här slaget behöver och hur det kan generera en fördjupad kunskap om urfolkskulturer.

– Det viktigaste är att vi välkomnar konstnärerna till en trygg plats och att de får den frihet de behöver för sitt arbete. Residenset sker i en samisk kontext där konstnären får möjlighet att ostört formulera ett nytt projekt eller utveckla ett pågående arbete. Självklart kommer vi också att uppmuntra den utvalda konstnären att dela sin praktik med fler, på det sätt som känns lämpligt, säger Oskar Östergren Njajta.

*Eftersom den internationella spridningen tar tid och vi vill ge fler urfolkskonstnärer chansen att söka, har vi förlängt utlysningen från 16 januari till 16 februari.

FAKTA/Konstnärsresidenset Jårrh!
Residenset innebär att den utvalda konstnären får en betald vistelse i Tärnaby, med tillgång till arbetslokaler och boende. Tärnaby ligger i den västerbottniska fjällvärlden och nära gränsen till Norge. Residensplatsen kan sökas av konstnärer som identifierar sig som urfolk och arbetar med koreografi och rörelse. Jårrh! betyder dansa eller snurra på sydsamiska. Sista dagen för ansökan är 16 januari.

Om Aejlies
Samiskt kulturcentrum i Tärnaby som sedan starten 2020 erbjuder en samisk mötesplats, utställningar, kurser i samiska hantverkstraditioner med mera. Residenset Jårrh! som nu startas i samarbete med Riksteatern, är början på Aejlies expanderande residensverksamhet i Tärnaby. Läs mer här: www.aejlies.se

Om Riksteaterns regionala dansresidens
I nära samarbete med lokala aktörer, arbetar Riksteatern sedan 2015 med dansresidens på olika håll i landet. Professionella utövare får möjlighet att utveckla sina konstnärliga idéer tillsammans med publik och arrangörer på en specifik plats, vilket bidrar till en långsiktig utbyggnad av den konstnärliga infrastrukturen nationellt, men också internationellt. Läs mer här.

Kontaktpersoner
Oskar Östergren Njajta, verksamhetschef på Aejlies
0954-101 22
oskar@aejlies.se

Tina Eriksson Fredriksson, verksamhetsutvecklare på Riksteaterns dansavdelning
070-346 24 35
Tina.Eriksson-Fredriksson@riksteatern.se

Indigenous Artists Invited to Apply for “Jårrh!”– a Residency for Choreography and Movement in Swedish Sápmi

The Sami cultural center, Aejlies, in collaboration with Riksteatern, invites Indigenous artists to partake in an artist residency focused on choreography and movement in Tärnaby. The aim is to create a vibrant hub not only for Sami cultural expressions but also for diverse Indigenous communities worldwide.

- Our vision for this residency is to foster Tärnaby's development as an inclusive space, embracing not just Sami cultural heritage, but celebrating the richness of all Indigenous cultures, says Oskar Östergren Njajta, Director of Aejlies.

Applications from Indigenous artists, exploring choreography and movement through diverse perspectives, are open from December 1st. The application deadline har been extended to February 16th*, and notices will be sent out by mid-March. The residency is scheduled for the summer of 2024.

Aejlies and Riksteatern have dedicated two years to meticulously plan and prepare for this residency. Last year, four Indigenous artists were engaged in shaping the residency framework, ensuring it provides profound insights into Indigenous cultures.

- Our primary focus is to create a secure environment for artists, allowing them the freedom essential for their creative endeavors. This residency, rooted in Sami culture, offers artists an uninterrupted space to conceive new projects or advance ongoing works. Naturally, we aim to encourage the selected artist to share their artistic journey with a wider audience, in ways that feel most fitting, explains Oskar Östergren Njajta.

*Since international outreach takes time, and we want to provide more Indigenous artists with the opportunity to apply, we have extended the call for applications from January 16 to February 16.

About Aejlies
A Sami cultural center in Tärnaby, providing a meeting place, exhibitions, courses in Sami traditional knowledge, and more since its establishment in 2020. Jårrrh! marks the beginning of Aejlies expanding residency activities in Tärnaby, in this case initiated in collaboration with Riksteatern. Read more here: www.aejlies.se

About Riksteatern's Regional Dance Residencies
Riksteaterns is the National Touring Theatre in Sweden. In addition to touring productions, Riksteatern has been working on dance residencies across the country since 2015. Here, professional practitioners get the opportunity to develop their artistic ideas alongside the audience and organizers in a specific location, contributing to a long-term expansion of the national and international artistic infrastructure. Read more here