Till innehåll
OPEN CALL: Common LAB 2023 – En gemensam konstnärlig resa

Sök internationellt residens med syfte att bredda utbudet av berättelser i Europa

Är du teaterregissör, dramatiker, koreograf eller kanske performance-artist? Är du dessutom intresserad av att bredda utbudet av berättelser i det samtida Europa?

Då kan du söka till det internationella residensprogrammet Common LAB 2023 – En gemensam konstnärlig resa. Residenset äger rum i fyra olika länder spridda över sammanlagt åtta veckor under 2023.

Bobigny, Frankrike | Stockholm, Sverige | Kairo, Egypten | Lissabon, Portugal

Sista ansökningsdag: 3 april 2023

Här kan du läsa allt om residensprogrammet Common Lab 2023 på engelska (pdf)

Vi söker åtta teaterregissörer, dramatiker, koreografer och performance-artister för att delta i Common LAB 2023, ett ambulerande residensprogram på sammanlagt åtta veckor i fyra olika länder för att utforska olika sätt, kollektiva såväl som individuella, att utbyta kunskaper samt utveckla konstnärlig forskning. Intentionen är att bredda utbudet av berättelser i det samtida Europa.

Common LAB 2023 – del av projektet Common stories
Common LAB 2023 är en del av Common stories, ett projekt som för samman scenkonstorganisationer, konstnärer och publik för att fokusera på de olika föreställningar om identitet och mångfald som finns i det europeiska samhället.

Identitetskonstruktioner bygger på, och stärks av, berättelser och erfarenheter. Berättelser säger något om vilka vi är och vilka vi strävar efter att bli. De ifrågasätter och utmanar både hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra. Vi tror att en ökad mångfald av berättelser och perspektiv kommer att leda till en mer överensstämmande och rättvis förståelse av de politiska, kulturella och sociala utmaningar som vi möter. På så sätt kommer vi att kunna skapa en gemensam grund i europeiska samhällen som idag kännetecknade av instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet men som på samma gång kämpar för social rättvisa.

Europeiska samhällen har historiskt sett byggts på ojämlikhet. Kultursektorn har på olika sätt, konkret och symboliskt, genomsyrats av koloniala och patriarkala spänningar och tankesätt.

Inom scenkonstsektorn är makt, resurser, beslutsfattande och repertoarläggning fortfarande till största delen i händerna på en priviligierad västerländsk vit manlig medel- och överklass. Konstnärer och professionella konstutövare med bakgrund i andra kulturella, sociala och genderspecifika kontexter, eller med funktionshinder, är alltjämt underrepresenterade både på och utanför scenen, särskilt i beslutsfattande och ledande positioner.

Genom olika aktiviteter, kommer vi i Common stories att främja nya konstnärliga praktiker och innehåll samtidigt som vi bidrar till att utveckla ett vidare ramverk för att välkomna och ta del av fler röster och perspektiv.

Common stories har utvecklats av Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, MC93, Bobigny (Frankrike), Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Bryssel (Belgien), Alkantara, Culturgest, Lissabon (Portugal), africologneFESTIVAL, Köln (Tyskland), Riksteatern, Stockholm (Sverige), i samarbete med TR Warszawa, Warszawa (Polen), Orient Productions – DCAF Festival, Kairo (Egypten), CulturArte, Maputo (Moçambique), Les Récréâtrales, Ouagadougou (Burkina Faso), samt medfinansierat av EU-programmet Creative Europe .

The Common LABs
Vi kommer att utlysa tre Common LABs under en treårsperiod, ett om året. Vi kommer att välja ut åtta konstnärer för varje period. Nästa utlysning, för Common LAB 2024, äger rum i september 2023.

Varje Common LAB kommer att bestå av fyra tvåveckors-perioder på fyra olika platser, inklusive en icke-europeisk. Den totala residensperioden är åtta veckor.

Under Common Lab-perioden kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt följande frågor:

 • Konstnärliga praktiker och berättelser som är underrepresenterade eller frånvarande på våra institutioner. Mångfaldens relevans gällande språk, estetik och representation.
 • Det offentliga rummet och synlighet. Hur städers arkitektur och stadsplanering formar värderingar i offentligheten och vad som är synligt och vad förblir osynligt.

Här kommer Common LAB 2023 att äga rum:

 • Bobigny, Frankrike 4–17 september (Värd: MC93)
 • Stockholm, Sverige 9–22 oktober (Värd: Riksteatern)
 • Kairo, Egypten 23 oktober–4 november (Värd: Orient Productions, i samband med CDAF-festivalen)
 • Lissabon, Portugal 5–20 november (Värd: Alkantara, i samband med Alkantara-
  festivalen)

Common LAB kommer att ge möjligheter för utvalda konstnärer att:

1. Utbyta, dela och lära genom aktiviteter som inkluderar:

 • Föreläsningar och föredrag av gästföreläsare
 • Workshops och masterclasses – om tekniker/praktiker i relation till ett specifikt sammanhang eller de utvalda residenstagarnas arbete
 • Arbetsmöten om frågor kring upphovsrätt och olika praktiska aspekter inom fälten – projektfinansiering, kontraktsskrivning och tillgång till internationella nätverk
 • Möten och besök – med värdorganisationens gästmentorer, lokalsamhället, lokala organisationer (inklusive konstnärliga sammanslutningar), aktivister, samarbetspartners, nyckelpersoner, residenstagare inom andra residensprogram samt olika arbetssammanhang
 • Konstnärliga evenemang som äger rum i värdorganisationens lokaler och/eller i värdstaden

2. Forskning kring egna projekt genom individuella och kollektiva arbetsmöten med gästmentorer. Förutom gruppaktiviteter kommer Common Lab att göra det möjligt för konstnärer att ägna sig åt självständigt arbete.


3. Presentation av det individuella projektet
Under den sista delen av Common LAB kommer de utvalda konstnärerna att uppmuntras att dela med sig av sina projekt med värdorganisationernas konstnärliga ledare och andra gäster inom scenkonstfältet. Presentationstillfället kommer att förberedas med stöd och feedback från Common LABs gästmentorer under hela residens-programmet.

Innehållet kommer att formas efter profiler och intressen hos utvalda artister.

Detta erbjuder vi:

 • Ett aktivitetsprogram
 • Stipendium (80 euro/dag)
 • Resor och boende

De flesta aktiviteter kommer att ske på engelska. Översättning från och till engelska kan erbjudas för vissa aktiviteter, beroende på deltagarnas behov.

Vem kan ansöka?

 • Konstnärer som verkar kring frågor om identitet och mångfald i ett föränderligt europeiskt samhälle, både på en professionell och personlig nivå
 • Konstnärer som arbetar professionellt inom scenkonst (dans, teater, performance eller annat)
 • Konstnärer som är intresserade av att forska och presentera ett projekt (kan vara soloverk, gruppverk eller andra format – oavsett hur många personer som behövs för att genomföra projektet)
 • Konstnärer som bor och arbetar i Europa
 • Konstnärer som har goda kunskaper i engelska
 • Konstnärer som är tillgängliga och kan delta på alla fyra schemalagda residensperioder

Det är endast konstnären/författaren som leder projektet som kan ansöka. Gruppansökningar kommer inte att kunna godkännas eftersom Common Lab endast kommer att stödja kostnader för en person per projekt.

Vi uppmuntrar starkt ansökningar från konstnärer av olika etniska bakgrunder, kulturer, religioner, nationaliteter, funktionsnedsättning, kön, könsidentiteter och könsuttryck, sexuell läggning, åldrar och socioekonomisk status.

Hur kommer projekt att väljas ut?
Ansökningar kommer att granskas av Ahmed El-Attar (Orient Productions), David Cabecinha (Alkantara), Dritëro Kasapi (Riksteatern), Hortense Archambault och Virginie Dupray (MC93). Urvalskommittén kommer att överväga ansökningarna både utifrån de sökandes tidigare projekt och det projekt som den sökande vill forska om i denna ansökning.

Som en del av processen kommer ansökningar att diskuteras med projektrådgivarna Raquel Lima, Safia Kessas och Ansar Bakir som i sin tur kommer att ge rekommendationer för att säkerställa mångfald, relevans och kvalitet hos utvalda konstnärliga projekt.

De artister som går vidare i processen kommer att bjudas in att delta i en intervju mellan den 6 och 10 maj. Slutliga resultat kommer att tillkännages via e-post senast den 15 maj 2023.

Alla artister kommer att informeras om resultatet av sin ansökan, oavsett om de väljs ut eller inte. Vi kommer däremot inte att ha möjlighet att ge individuell feedback. Alla ansökningar kommer att granskas noggrant, men beslutet är slutgiltigt.

Hur går anökan till?
Skicka in det ifyllda ansökningsformuläret senast den 3 april.

Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan på engelska, men tar även emot ansökningar på portugisiska, franska, tyska, polska och svenska.

Följande information begärs i ansökningsformuläret:
1. Namn.
2. Ange ditt hemland. (Belgien / Frankrike / Tyskland / Polen / Portugal / Sverige)
3. Ålder.
4. Kön. (ange man/kvinna/annan)
5. Vilka pronomen ska vi använda för att referera till dig? (vänligen specificera han/hon/de/andra)
6. Arbetsområden. (vänligen specificera teater/dans/performance/övrigt)
7. Presentera kort det projekt du vill forska i och presentera i Common LAB. (Max 3000 tecken)
8. Beskriv kort din konstnärliga resa och tidigare verk. (Max 6000 tecken)
9. Dela gärna med dig lite av din bakgrund i relation till Common Stories syfte som projekt. (Max 3000 tecken)
10. Vad motiverar dig att söka residens och vad förväntar du dig av programmet? (Max 2500 tecken)
11. Bekräftar du att du är tillgänglig för att delta i Common LAB under föreslagna schemalagda datum?
12. Ladda upp pdf-dokument för:

 • CV
 • En konstnärlig presentation av det arbete/verk du vill forska i inom ramen för Common LAB
 • Dokumentation om tidigare arbete/verk, inklusive länkar till videor, hemsida och sociala medier

13. Använd det här avsnittet om du vill lägga till något om din personliga eller professionella situation som vi skulle behöva ta hänsyn till för att du ska kunna delta.

Självidentifikation (valfritt)
Om du identifierar dig som del av en systematiskt marginaliserad grupp inom det kulturella området i Europa har du möjlighet att berätta om det här. Exempelvis på grundval av kön/könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller socioekonomisk status.
Det här avsnittet är avsett att hjälpa oss att uppskatta mångfalden i vår sökandepool som en del av vårt åtagande att öka mångfalden av konstnärer och projekt som finns i våra kulturinstitutioner.

14. Identifierar du dig själv som medlem av någon systematiskt marginaliserad grupp? (frivillig)
Ja Nej
15. Uttalande om självidentifikation – Om ja, och om du vill utveckla det, beskriv den identiteten. (Max 1000 tecken)

Har du frågor?
Om du vid något tillfälle har några frågor om detta samtal är du välkommen att kontakta:
- Ionara Silva (ionara@alkantara.pt) för förfrågningar på engelska/portugisiska
- Virginie Dupray (vddupray@gmail.com) för förfrågningar på franska

EU_logga.jpg